Zamówienia Publiczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o zamówieniach

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017


Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia


Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia

 w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Uwagi

Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony).

Dostawy

Przetarg nieograniczony

282 000 zł

I kwartał


Plan opracowała

Sylwia Buczel                                                                                                                           Warszawa 21 grudnia 2016 r.                         ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Przedmiot zamówienia


Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia


Orientacyjna wartość netto zamówienia

 w PLN


Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym


Uwagi


Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony).


Dostawy
Przetarg nieograniczony


303 000 zł


IV kwartał


Plan opracowała

Sylwia Buczel

                                                                                                                           Warszawa 19 września 2017 r.                        ZATWIERDZAM

.

Nowe zamówienie


21-09-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na dostawę offsetowych i powlekanych papierów oraz kartonów

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7399f77f-a007-4c04-a45c-4a2cf6817731


SIWZ w załączonym plikuWarszawa, dnia 02.10.2017 r.

 

 


Protokół z otwarcia ofert w dniu 29.09.2017 r. o godz. 10:30.Przetarg nieograniczony na dostawę offsetowych i powlekanych papierów oraz kartonów     nr sprawy: ZWS-23. 2720.5.2017

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 70842,00 zł brutto.

Zestawienie ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono:

                       


Nr

oferty

 

Nazwa(firma)

albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania

 

Cena oferty  brutto(PLN)

 

Termin wykonania, okres gwarancji

 

 

 

Warunki płatności

 

1

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SOLO-KOLOS sp. z o.o.

42-209 Częstochowa

ul. Warszawska 363/365

 

70220,00

Zgodnie            z SIWZ

Zgodnie           z SIWZ

 

2

 

IGEPA Polska Sp. z o. o.

31-588 Kraków

 ul. Siwka 11

 

 

 

69150,60

Zgodnie            z SIWZ

Zgodnie            z SIWZZamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Warszawa, dnia 03.10.2017 r.

 

ZWS.23.2720.5.2017


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: nr sprawy: ZWS.23.2720.5.2017

                        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę offsetowych i powlekanych papierów oraz kartonów. Ogłoszenie o zamówieniu nr 591376-2017 W ww. postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena oferty

1

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SOLO-KOLOS Sp. z o.o.

42-209 Częstochowa

ul. Warszawska 363/365

 

98 pkt

Cena 70220,70

 

 

2

 

IGEPA Polska Sp. z o. o.

31-588 Kraków

 ul. Siwka 11

 

 

 

100 pkt

Cena 69150,60

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 Firmy:

IGEPA Polska Sp. z o. o.

31-588 Kraków

 ul. Siwka 11

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w SIWZ i uzyskała największą liczbę punków w wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert ww. postępowaniu.

Pobierz Adobe® Reader® Pobierz Word Viewer Pobierz Excel Viewer Pobierz PowerPoint Viewer Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Zakład Wydawnictw Statystycznych
Autor informacji: Sylwia Buczel
Publikujący informację: Rafał Sowul
Wytworzenie informacji: 30.01.2017 11:00
Publikacja informacji: 19.01.2017 11:12
Aktualizacja informacji: 03.10.2017 09:38
Sprawdź historię zmian
Do góry